Công văn 3242/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu Lưu

89 0 10/08/2020 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công văn 3242/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

ceNG Hoa xA Her cuu NGHia vrET NAMD0. lflp - TB do - H4nh phric56:32+2/TCT- KKY lv hoan thu6 GTGT d6i vcyi g?ouy th6c xu6t khAuHd I'{1i, ngdy rl0 thdng 0B ndm 2020Kinh grii: Cuc Thu6 tinh Ki6n Giang.T6ng cr,rc Thu6 nhfln dugc 513/CT-TTKT2 ngdy 241612020 ctia Cpc Thu6 tinhKi6n Giang vA viQc hodn thuti gi5 tri gia tdng (GTCf; AOi v6i gpo riy th6c xu6tma,r. VO viQc ndy, T6ng cpc Thu6 co j ki{in nhu sau:CIn cri quy ttinh t4i kho6n S OiA,, 5, Did,r 9, Did., 11, Didu 14, Di6,, 16 Th6ngtu si5 2lglzOB[fT-BTC ,rgiy 3lll2l20l3 cria B9 Tdi chinh hucmg O6n thi hdnh Lufltttru6 crcr.CEn cri quy ilinh tai Khoan : pieu 1 Th6ng tu s6 l3Ol2Ol6l'TT-BTC ngdy121812016 cria BQ Tdi chfnh huong A6n Nehi dinh s6 100/20I6AID-CP ngiy 01 thang7 ndm 2016 ctra Ch(nh phri.Cdn cf quy dinh tai Khoin t OiC, 16 Th6ng tu sd 3812OL5/TT-BTC (sua t16ib6 sung t4i Th6ng tu 3912018/TT-BTC) ngdy 2OlO4l2Ol8 cria 89 Tei chinh huongAdn v6 hO so khai b5o h6i quan AOi vOi hirng xu6t khAuCdn cir hu6ng d6n tai PhU lqc tV, dinh kdm Thdng tu s6 3gnAi,4fiT-BTC vAcfr6 O9 ho6 dcm, chimg ttr COi vdi h?rng ho5 uj'th6c xu6t khAu.Cdn cri c5c quy itinh n6u tr6n vir theo nQi drrrg c6ng v[n s6 513/CT-TTKT2ngey 241612020 cfra Cgc Thu6 tinh Ki6n Giang:Trudrng hqrp C6ng ty CO phan Thucmg m4i Ki6n Giang co ph6t sinh si5 thu6GTGT ctra hiurg h6a, dich rg r,r6t khdu ho{c riy thdc xu6t khAu kh6ng d6p rmg du-.;, r .A ,1 , , a. idi6u kiQn vd c6c tht tsc quy cl[nh tai Di6u 16 Th6ng tu sO 21912013/TT-BTC ngay3111212013 ctia B9 Tei chinh hucmg d6n thi herh Lu4t Thuti gi6 tr1 gia tdng thikh6ng dugc khAu tru thu6, hodn thuO GTGT dAu vio cira hing h6a, dich ,p *r6tkhAu.T6ng cpc thu5 tr6l<vi dO Cuc Thuii tinh Ki6n Giang dugc biCt.N,7L.3TL. TONG CUC TRaTIONGBO TAI CHINH,rOxG CUC THUEIr{oi nhQn:- Nhu tr6n;- Pho TCTr Phi VAn Tu6n (di5 b6o c6o);- VU CS, PC;- Website TCT;- Luu: VT, KK (3b).gvu rRrIoNGKE KHAIVA:,:KE, TOAN THUEDuy0n Hei