Công văn 3242/BCT-HC năm 2016 V/v giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất Lưu

34 0 12/04/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 3242/BCT-HC năm 2016 V/v giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chất

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3242/BCT-HCV/v giải đáp nội dung liên quan đến khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu hóa chấtHà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: - Công ty Vận tải quốc tế Nhật Việt (VIJACO)- Công ty cổ phân hóa dầu Vạn An Trả lời Công văn số 44/DA_VJC ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Công ty Vận tải quốctế Nhật Việt (VIJACO) và Công văn số 05/2016/CV-VA ngày 20 tháng 3 năm 2016của Công ty cổ phần hóa dầu Vạn An về việc xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất vàGiấy phép nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài vào kho ngoại quan, Bộ Công Thương cóý kiến như sau:- Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 06/2015/TT-BCT quy định áp dụng khai báohóa chất đối: “Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục hóa chất phảikhai báo từ nước ngoài vào Việt Nam”. Không áp dụng xác nhận khai báo hóa chấtđối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức, cánhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; các tổchức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; các tổ chức, cánhân đã được cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất Bảng 1, 2, 3 (hóa chất thuộc diệnkiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khíhóa học).Theo Luật Hải quan, thì Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làmthủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi đểchờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.Theo Điều 85, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2015 Quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểmsoát hải quan thì Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:- Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ởViệt Nam;- Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thịtrường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;- Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ vềviệc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, tránh việc khai báo nhiều lần dẫn đến chồng chéo, lặp lại về thủ tục và trùngvề số lượng hóa chất dẫn đến khi tổng hợp số liệu sẽ không chính xác gây số liệu ảo.Vì mục đích của việc xác nhận khai báo hóa chất và giấy phép nhập khẩu tiền chất làthống kê số lượng hóa chất, tiền chất nhập khẩu sử dụng tại Việt Nam để đảm bảo antoàn cho người sử dụng và phòng tránh thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy tổnghợp.Do đó, khi các Doanh nghiệp nước ngoài gửi hàng vào kho ngoại quan để chờ bánhàng cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu đi nước thứ 3 không phải làmGiấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu tiền chất. Các Doanh nghiệpnội địa khi mua hàng từ kho ngoại quan của các Doanh nghiệp nước ngoài phải làmGiấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu tiền chất khi làm thủ tục hảiquan nhập hàng.Trường hợp các Doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hóa chất từ nước ngoài về gửihàng trong kho ngoại quan đã xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhậpkhẩu tiền chất khi bán hàng cho các doanh nghiệp nội địa thì Doanh nghiệp nội địakhông phải xin Giấy xác nhận khai báo hóa chất và Giấy phép nhập khẩu tiền chất.Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc làm thủ tục khai báo hóa chất và Giấyphép nhập khẩu tiền chất từ nước ngoài vào kho ngoại quan, Đề nghị Công ty Vận tảiquốc tế Nhật Việt (VIJACO) và Công ty cổ phần hóa dầu Vạn An thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- Tổng cục Hải quan;- Chi cục Hải quan cửa khẩu;- Lưu: VT, HC.TUQ. BỘ TRƯỞNGCỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤTNguyễn Văn Thanh