Công văn 322/TCMT-QLCT&CTMT năm 2016 V/v thủ tục xuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng Lưu

41 1 28/02/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 322/TCMT-QLCT&CTMT năm 2016 V/v thủ tục xuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTỔNG CỤC MÔITRƯỜNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 322/TCMT-QLCT&CTMTV/v thủ tục xuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụngHà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quanThực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phúc đáp Côngvăn số 886/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của quý Tổng cục về thủ tụcxuất khẩu ti vi, màn hình vi tính, bóng đèn hình ti vi đã qua sử dụng, Tổng cục Môitrường có ý kiến như sau:1. Theo Danh mục chất thải nguy hại (CTNH) quy định tại Phụ lục 1 (C), Thông tư số36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường về quản lý CTNH, các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện cócác linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phầnnguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH. Trường hợp các bộ phận của thiết bị điện,điện tử được tách riêng thì phải căn cứ vào các thành phần nguy hại để phân định theoquy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡngCTNH.2. Việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước Basel về kiểm soát vậnchuyển xuyên biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng được quy định chi tiết tạiĐiều 22 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.Tổng cục Môi trường có ý kiến để quý Tổng cục biết và hướng dẫn doanh nghiệp./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);- Lưu: VT, QLCT&CTMT, V5.TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Tài