Công văn 3023/BCT-CNN năm 2013 V/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài Lưu

15 0 07/04/2013 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 3023/BCT-CNN năm 2013 V/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3023/BCT-CNNV/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoàiHà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên 27-7(Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) Trả lời Công văn số 32/CV-XK ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Mộtthành viên 27-7 và hồ sơ kèm theo về việc nhập khẩu lá thuốc lá để sản xuất thuốc láđiếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:1. Đồng ý Công ty TNHH Một thành viên 27-7 nhập khẩu 120 tấn (một trăm hai mươitấn) lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu 10.000 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu FIVE(tương đương 5 triệu bao loại 20 điếu/bao) theo Hợp đồng thỏa thuận sản xuất thuốclá điếu xuất khẩu số 010313 ngày 10 tháng 3 năm 2013 giữa Công ty TNHH Mộtthành viên 27-7 và Công ty SAEM (Transport) Co., Ltd (Cambodia).Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành về nhập khẩu và có hiệu lực kểtừ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.2. Công ty TNHH Một thành viên 27-7 có trách nhiệm xuất khẩu toàn bộ sản phẩmsau khi sản xuất cho đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện.3. Công văn này thay thế Công văn số 1501/BCT-CNN ngày 22 tháng 02 năm 2013của Bộ Công thương về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếuxuất khẩu cho đối tác nước ngoài./. Nơi nhận:- Như trên;- Tổng cục Hải quan;- Lưu: VT, CNN (Doan).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGHồ Thị Kim Thoa