Công văn 2562/BTTTT-CXBIPH năm 2015 V/v giải quyết nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in Lưu

7 0 10/08/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 2562/BTTTT-CXBIPH năm 2015 V/v giải quyết nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2562/BTTTT-CXBIPHV/v giải quyết nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực inHà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chínhNgày 17/6/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tưsố 16/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, pháthành xuất bản phẩm và Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2015.Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩuhàng hóa trong lĩnh vực in, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng cục Hải quanchỉ đạo các cơ quan Hải quan không áp dụng quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT nói trên để giải quyết thủ tục thông quan trong các trường hợp sau đây (trêncơ sở hồ sơ, tài liệu nhập khẩu thể hiện chính xác, phù hợp):- Tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu đã ký hợp đồng mua bán, giao dịch hànghóa trước ngày 15/8/2015 mà đến ngày 15/8/2015 hoặc sau đó hàng hóa mới về đếnViệt Nam để làm thủ tục thông quan;- Hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam trướcngày 15/8/2015 mà đến ngày 15/8/2015 hoặc sau đó hàng hóa mới về đến Việt Namđể làm thủ tục thông quan.Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);- Bộ Tài chính (để biết);- Lưu: VT, CXBIPH, PTT(8) KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrương Minh Tuấn