Công văn 2544/BTTTT-PC năm 2015 V/v áp dụng pháp luật khi thực hiện Thông tư 16/2015/TT-BTTTT Lưu

5 0 09/08/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 2544/BTTTT-PC năm 2015 V/v áp dụng pháp luật khi thực hiện Thông tư 16/2015/TT-BTTTT

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2544/BTTTT-PCV/v áp dụng pháp luật khi thực hiện Thông tư 16/2015/TT-BTTTTHà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: Tổng cục Hải quanNgày 17/6/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư16/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP củaChính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bảnphẩm. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2015. Để tránh cách hiểukhông thống nhất đối với các nội dung quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BTTTT vàThông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm côngnghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghịQuý Tổng cục thống nhất hướng dẫn các Cục Hải quan như sau:Việc nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng, tiếp tục thực hiện theo quy định tạithông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 cho đến khi văn bản thay thế thông tưnày có hiệu lực pháp luật. Đối với việc nhập khẩu máy photocopy mới 100%, thựchiện theo quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015.Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo thông tư thay thếthông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm côngnghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, dự kiến ban hành trong tháng 8/2015.Khi ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BTTTT Bộ sẽ đưa nội dung nàyvào điều khoản thi hành để thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật.Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Tổng cục gửi vănbản về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn thêm.Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng (để b/c);- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);- Vụ CNTT, Cục XB, In và PH (để p/h thực hiện);- Lưu: VT, PC.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾVõ Thanh Lâm