Công văn 2481/TCHQ-GSQL năm 2014 V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoài Lưu

31 0 11/03/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 2481/TCHQ-GSQL năm 2014 V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoài

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2481/TCHQ-GSQLV/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi sửa chữa, bảo hành ở nước ngoàiHà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông;- Bộ Công ThươngNgày 03/3/2014 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 599/BTTTT-CNTT ngày27/02/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nêu tại trích yếu. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi với Quý Bộ như sau:1. Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thuộc lĩnh vực công nghệ thông tinđã qua sử dụng:Căn cứ khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chínhphủ quy định:“1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vậntải để sửa chữa, bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê theo các hợp đồng sửa chữa,bảo hành, sản xuất, thi công, cho thuê với nước ngoài. Thủ tục tạm xuất, tái nhập quyđịnh như sau:a) Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhậpkhẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, khi tạm xuất, tái nhập phải cógiấy phép của Bộ Công Thương.b) Các loại hàng hóa khác không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này,thương nhân chỉ cần làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu”.Như vậy, hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thuộc lĩnh vực công nghệthông tin (hàng điện tử) đã qua sử dụng tạm xuất, tái nhập để sửa chữa, bảo hành phảicó giấy phép của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại công văn số599/BTTTT-CNTT nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông tại hướng dẫn đối vớidanh mục hàng hóa này không cần phải có văn bản xin ý kiến của Bộ Thông tin vàTruyền thông, chỉ cần làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu là không phù hợp vớiquy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nêu trên.2. Đối với hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin (hàng điện tử) đã qua sử dụng:Căn cứ khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóalà hàng tiêu dùng đa qua sử dụng, linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mụchàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhậpkhẩu. Thủ tục tạm xuất, tái nhập giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu”Đây là nội dung mới so với Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chínhphủ. Như vậy, đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (hàng điện tử quyđịnh tại điểm 3, phần II, Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ) chỉđược phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thờihạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu. Như vậy theo quan điểm của Tổng cục Hảiquan là đối với trường hợp hàng điện tử đã qua sử dụng chỉ được phép tạm xuất, táinhập trên cơ sở ý kiến cho phép của Bộ Công Thương (quy định tại khoản 1.a, Điều13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) và điều kiện để được cấp phép là trong thời hạnbảo hành và được làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (quyđịnh tại khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP).Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đềnghị Quý Bộ sớm có ý kiến các nội dung vướng mắc nêu trên.Trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./. Nơi nhận:- Như trên;- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn - BTC (thay b/c);- Vụ Pháp chế, Chính sách thuế - BTC (để p/h);- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết);- Lưu: VT, GSQL (03b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh