Công văn 16321/BTC-TCHQ năm 2016 V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu do đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng. Lưu

10 2 14/11/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 16321/BTC-TCHQ năm 2016 V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu do đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 16321/BTC-TCHQ V/v thuế đối với hàng hóa NK từ DNCX vào thị trường nội địa Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: - Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; (KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Bộ Tài chính nhận được công văn số 1713/SEVT ngày 16/8/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu do đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này. Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT thì người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, Công ty đã đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng số hàng hóa nêu trên, đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT; khi bán số hàng hóa này vào thị trường nội địa, giá bán vào thị trường nội địa không bao gồm thuế GTGT; doanh nghiệp nội địa đã kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế thì không thực hiện điều chỉnh lại số tiền thuế GTGT đối với các bên tham gia giao dịch nêu trên. 2 Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và phối hợp thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo); - Vụ Chính sách thuế; - Vụ Pháp chế; - Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, TCHQ (14b). TL. BỘ TRƯỞNG KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái