Công văn 1434/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O Lưu

9 0 19/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1434/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1434/GSQL-TH V/v thời điểm nộp C/O Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Vũng Tàu. Trả lời công văn số 2955/HQBRVT-GSQL ngày 27/9/2016 của Cục Hải quan Vũng Tàu vướng mắc về thực hiện hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn cụ thể về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Cục Hải quan Vũng Tàu thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ. 2. Về thời điểm nộp C/O được cấp thay thế: Công văn số 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm lần đầu tiên người khai hải quan nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan (thời điểm nộp C/O cấp ban đầu). Đối với việc nộp C/O cấp thay thế, thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./. (Đính kèm công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016). Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn