Công văn 1433/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O Lưu

10 0 19/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1433/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1433/GSQL-TH V/v thời điểm nộp C/O Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2637/HQHCM-GSQL ngày 28/9/2016 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc về thực hiện hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn cụ thể về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ. Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./. (Đính kèm công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016). Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn