Công văn 1432/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O Lưu

8 0 19/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1432/GSQL-TH năm 2016 V/v thời điểm nộp C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1432/GSQL-TH V/v thời điểm nộp C/O Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao nhận Vận Tải Ưu Vận. (386-388 Đường Hoàng Diệu, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 0901/VCL-HCM ngày 24/9/2016 của Công ty Ưu Vận vướng mắc về thời điểm nộp C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 hướng dẫn về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục hải quan cho hàng hóa để được hướng dẫn và trả lời cụ thể. Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty được biết./. (Đính kèm công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016). Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn