Công văn 1432/GSQL-TH năm 2015 V/v quản lý hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới Lưu

5 0 15/11/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1432/GSQL-TH năm 2015 V/v quản lý hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1432/GSQL-TH V/v quản lý hàng hóa mua bán trao đổi cư dân biên giới Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Trả lời công văn số 1470/HQĐT-NV ngày 28/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo, đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với loại hình mua bán, trao đổi cư dân biên giới, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Ngày 20/10/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/2015/QĐ-TTg thay thế Quyết định 254/2006/QĐ-TTg và Quyết định 139/2009/QĐ-TTg về quản lý Thương mại biên giới. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang tham mưu cho Bộ Tài chính soạn thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa cư dân biên giới. Trong khi Thông tư hướng dẫn chưa ban hành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện quản lý hàng hóa cư dân biên giới theo công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (03b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha