Công văn 1423/GSQL-TH năm 2016 V/v tính hợp lệ của C/O mẫu AI Lưu

140 2 19/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1423/GSQL-TH năm 2016 V/v tính hợp lệ của C/O mẫu AI

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1423/GSQL-TH V/v tính hợp lệ của C/O Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Vũng Tàu Trả lời công văn số 2998/HQBRVT-GSQL ngày 30/9/2015 của Cục Hải quan Vũng Tàu về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/Q mẫu AI, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu AI, số tham chiếu 49119532 cấp ngày 01/9/2016 và sẽ hướng dẫn cụ thể khi có kết quả. Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn