Công văn 1415/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng hoặc còn mới 100% Lưu

122 0 11/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1415/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng hoặc còn mới 100%

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1415/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 và Thông tư 50/2010/TT-BNN PTNT ngày 30/8/2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. Trả lời công văn số 1359/HQĐT-NV ngày 07/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc khi thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về việc nhập khẩu máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng theo phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp: Căn cứ công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học công nghệ thì khi nhập khẩu máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng của doanh nghiệp, cá nhân theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 tiết c điểm 3 công văn số 3016/BKHCN-ĐTG, doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có văn bản đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp cần thiết, cơ quan Hải quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm. Các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và/hoặc máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì phải có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 3016/BKHCN-ĐTG dẫn trên. 2. Về việc nhập khẩu máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng hoặc còn mới 100% theo Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT: 2 Theo quy định tại Khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai quy định trên. Đồng thời Cục Giám sát quản lý đã có công văn số1040/GSQL-GQ1 ngày 11/9/2015 gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trao đổi về việc nhập khẩu máy gặt đập liên hợp sử dụng trong nông nghiệp có phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu không nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời. Do đó, về việc kiểm tra chất lượng đối với máy gặt đập liên hợp sử dụng trong nông nghiệp nhập khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện khi nhận được ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục CB, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối - BNNPTNT (để p/hợp); - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo); - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải