Công văn 1413/TCHQ-GSQL năm 2016 V/v địa Điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Lưu

5 0 25/02/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1413/TCHQ-GSQL năm 2016 V/v địa Điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1413/TCHQ-GSQL V/v địa Điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 637/HQHP-GSQL ngày 27/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xin thành lập địa Điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình đầu tư tại lô đất số CN4.4G và CN4.4F, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về chủ trương xây dựng địa Điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình. Tuy nhiên, vị trí đề nghị thành lập địa Điểm làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình thuộc Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng chưa phù hợp theo quy hoạch hệ thống cảng cạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2223/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Căn cứ công văn số 561/VPCP-KTN ngày 22/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng dẫn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn. Khi đã được phê duyệt quy hoạch bổ sung, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sau khi Bộ Giao thông vận tải công bố mở cảng cạn theo quy định, đề nghị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục thành lập địa Điểm 2 làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết, hướng dẫn Công ty thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - UBND TP. Hải Phòng (để p/h); - Lưu: VT, GSQL (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh