Công văn 1413/GSQL-TH năm 2015 V/v chữ ký trên C/O mẫu D Lưu

191 2 11/11/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1413/GSQL-TH năm 2015 V/v chữ ký trên C/O mẫu D

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1413/GSQL-TH V/v chữ ký trên C/O mẫu D Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng. Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số AZ/201510-2701/CV ngày 27/10/2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ AZ trình bày vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D số tham chiếu JB-201509-CCF-190213K-030449 ngày 22/9/2015 của Malaysia. Qua xem xét C/O gửi kèm công văn số AZ/201510-2701/CV dẫn trên thấy rằng tên và mẫu chữ ký trên C/O đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 6560/TCHQ-GSQLngày 20/7/2015 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi của Malaysia có hiệu lực từ ngày 01/9/2015. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, đối chiếu chữ ký trên C/O và chữ ký đã được thông báo để xác định tính hợp lệ của C/O mẫu D dẫn trên, đồng thời báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Giám sát quản lý về hải quan trước ngày 20/11/2015. Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến trên, gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng để biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Cty CPSX và DV AZ (thay trả lời);(Đ/c: Khu TT Trường PTTH Hoài Đức B, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha