Công văn 1410/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng Lưu

28 1 11/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1410/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1410/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh (Đ/c: 59 Trần Đình Xu, P. Cầu Kho, Q1. Tp. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 35CVDM ngày 14/10/2015 của Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ điểm b mục 3 công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì “Đối với máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”. Đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được xác nhận lộ hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ có xuất xứ từ Trung Quốc không thuộc các trường hợp bị tạm ngừng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN nêu trên trước khi thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng. Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Vận chuyển Quốc tế Dương Minh được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải 2