Công văn 1407/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v xây dựng định mức, lập báo cáo quyết toán và kiểm tra thực tế tồn kho Lưu

23 0 19/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1407/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v xây dựng định mức, lập báo cáo quyết toán và kiểm tra thực tế tồn kho

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1407/GSQL-GQ2 V/v xây dựng định mức, lập báo cáo quyết toán và kiểm tra thực tế tồn kho Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam. (Đ/c: Lô 231-233-235-237, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai) Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0710-1/IME/2016 ngày 10/10/2016 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam vướng mắc về việc xây dựng định mức, lập báo cáo quyết toán và kiểm tra thực tế tồn kho. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về việc xây dựng định mức: Theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng định mức thực tế sử dụng và chịu trách nhiệm về việc xây dựng định mức này. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế sử dụng thì tổ chức, cá nhân phải xác định lại định mức thực tế sử dụng, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức để chứng minh khi cơ quan hải quan có yêu cầu. 2. Việc quy đổi sản phẩm dở dang: Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư được hạch toán vào tài khoản 152, thành phẩm được hạch toán vào tài khoản 155. Theo hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì đối với bán thành phẩm (sản phẩm dở dang) được hạch toán tài khoản 154, không phải quy đổi bán thành phẩm sang nguyên vật liệu để thể hiện trong báo cáo quyết toán. Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp thì để xác định được tổng lượng nguyên vật liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất đang tồn tại dưới dạng bán 2 thành phẩm, thành phẩm thì doanh nghiệp có trách nhiệm quy đổi thành nguyên vật liệu để thuận tiện cho việc kiểm tra, xác định. 3. Về nội dung kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 2 Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 4. Về việc giải trình số liệu: Công ty có quyền giải trình, chứng minh về số liệu kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân