Công văn 1406/GSQL-GQ3 năm 2015 V/v hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu tặng Lưu

9 0 10/11/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1406/GSQL-GQ3 năm 2015 V/v hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu tặng

Từ khóa : quà biếu tặng

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------Số: 1406/GSQL-GQ3 V/v hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu tặngHà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Công ty CP DV và TM Nông sản Khắc Niệm (Đ/c: Thôn Sơn, xã Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) Trả lời công văn số 06/CV ngày 02/11/2013 của Công ty CP DV và TM Nông sản Khắc Niệm về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với 02 chiếc xe ô tô của Công ty dưới dạng quà biếu, quà tặng, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo trình bày của Công ty thì 02 chiếc xe ô tô nêu trên đã được Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép nhập khẩu số 1356/NKOTO-PMD và số 1357/NKOTO-PMD ngày 22/10/2015 (trước ngày Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực), do vậy Công ty được làm thủ tục nhập khẩu 02 chiếc xe theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 143/2015/TT-BTC nêu trên. Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết../. Nơi nhận: - Như trên; - Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện); - Lưu: VT, GQ3 (03b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha