Công văn 1400/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu phế liệu Lưu

57 0 17/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1400/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu phế liệu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1400/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu phế liệu Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 247/2016/HHP ngày 17/10/2016 của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát liên quan đến việc làm thủ tục nhập khẩu lô hàng phế liệu của Công ty. Trong hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát gửi kèm công văn số 1123/KSON-KK ngày 17/10/2016 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn số 247/2016/HHP của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát và công văn số 1123/KSON-KK ngày 17/10/2016 của Cục Kiểm soát ô nhiễm đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng phế liệu của Công ty theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo); - Đ/c Cục trưởng Nguyễn Đức Nga (để b/cáo) - Công ty CP Thép Hòa Phát (thay t/lời); (Đ/c: xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Hải Dương) KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải 2 - Lưu: VT, GQ1 (3b).