Công văn 13/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi Lưu

30 1 02/01/2020 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 13/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------Số: 13/TCHQ-TXNKV/v: Trị giá hải quan linhkiện nhập bù linh kiện lỗiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VINFAST.(Tổ hợp sản xuất Vinfast - khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyệnCát Hải, thành phố Hải Phòng)Trả lời công văn số 191031/CV-Vinfast ngày 31/10/2019 của Công tyTNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị hướng dẫn chính sách thuế và trịgiá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bù cho hàng lỗi, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì hàng hóa nhập khẩu do đối tác nước ngoài gửibù (thay thế) cho hàng hóa bị lỗi đã nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhậpkhẩu. Việc xác định số tiền thuế phải nộp cho hàng hóa nhập khẩu thực hiện theoquy định tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu.Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính, trị giá hải quan đối với hàng hóa không có hợp đồng mua bán,hóa đơn thương mại là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xácđịnh trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương phápxác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa nhậpkhẩu.Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanhVinfast biết và thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);- Lưu: VT, TXNK - HằngB (3b).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGCỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLưu Mạnh Tưởng