Công văn 1397/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu than Lưu

14 5 17/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1397/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu than

Từ khóa : nhập khẩu than

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1397/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu than Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Thép DongBu Viet Nam. (Đ/c: KCN Đình Vũ, Cát Hải, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng) Trả lời công văn số DVS-20161010-001/DVS ngày 10/10/2016 của Công ty TNHH Thép DongBu Viet Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1393/GSQL-GQ1 ngày 18/10/2016 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Công ty TNHH Thép DongBu Viet Nam liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục để được xem xét, giải quyết theo quy định. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thép DongBu Viet Nam biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo); - Đ/c Cục trưởng Nguyễn Đức Nga (để b/cáo) - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải