Công văn 13959/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O Lưu

48 2 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 13959/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 13959/BTC-TCHQ V/v thời điểm nộp C/O Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tiếp theo công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung điểm 2.1 công văn số 12802/BTC-TCHQ (thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O trừ C/O mẫu VK(KV)) như sau: 1. Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan. 2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN. 3. Thời điểm nộp C/O đối với những hàng hóa nhập khẩu thuộc các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước theo Luật Quản lý giá và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được hướng dẫn riêng. 4. Hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và tại công văn này áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/9/2016. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, TCHQ. TL. BỘ TRƯỞNG KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh