Công văn 1392/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v chuyển quyền sở hữu kho hàng không kéo dài Lưu

2 0 17/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1392/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v chuyển quyền sở hữu kho hàng không kéo dài

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1392/GSQL-GQ3 V/v chuyển quyền sở hữu kho hàng không kéo dài Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiếp vận thế kỷ. (Địa chỉ: KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) Trả lời đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Phòng ngày 10/10/2016 của Công ty Cổ phần Tiếp vận thế kỷ về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, đề nghị Công ty Cổ phần Tiếp vận thế kỷ bổ sung hồ sơ như sau: 1. Sửa Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Phong thành Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Phong. 2. Bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 355, Tờ bản đồ số 14 tại Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, H. Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh và thửa đất số 391 Tờ bản đồ số 8 tại Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, H. Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có tên chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Tiếp nhận Thế kỷ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (thay báo cáo); - Lưu: VT, GQ3 (2b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Anh Tuấn