Công văn 138/TCHQ-TXNK năm 2016 V/v đề nghị kiểm tra việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng Tấm đèn nền LCD (Backlighting). Lưu

9 1 06/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 138/TCHQ-TXNK năm 2016 V/v đề nghị kiểm tra việc áp mã thuế XNK đối với mặt hàng Tấm đèn nền LCD (Backlighting).

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 138/TCHQ-TXNKV/v kiến nghị của Công ty TNHH Panasonic AVC Việt NamHà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam.(Địa chỉ: 73-75, Đường D, KCX Sài Gòn-Linh Trung, phường Linh Trung, quận ThủĐức, Tp. Hồ Chí Minh);Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1911-15/CV-XNK ngày 19/11/2015 củaCông ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam đề nghị kiểm tra việc áp mã thuế XNK đốivới mặt hàng Tấm đèn nền LCD (Backlighting). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theoQuyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - hiệulực từ 29/6/2003 đến 31/12/2007 (Quyết định 82), Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006của Bộ trưởng Bộ Tài chính - hiệu lực từ 15/9/2006 đến 03/01/2007 (Biểu thuế 39):Công văn số 604/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2007 hướng dẫn phân loại tấm LCD, loạidùng cho màn hình máy vi tính và màn hình vô tuyến (thuộc nhóm 85.28) đều đượcphân loại vào mã số 8529.90.93 theo Danh mục 82 hoặc mã số 8529.90.93.00 theoBiểu thuế 39 là phù hợp. Tuy nhiên, Quyết định số 82/2003 và Quyết định 39/2006nêu trên đã hết hiệu lực và mã số 8529.90.93.00 hiện cũng không còn tồn tại, do vậycông văn trên cũng không còn hiệu lực áp dụng.2. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính (áp dụng từ 01/01/2012đến 14/8/2015) và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (áp dụng từ15/8/2015 đến nay): Mặt hàng là bộ phận của hàng hóa nhóm 85.28, nếu được xácđịnh là dùng cho máy thu truyền hình thì thuộc mã số 8529.90.91, nếu dùng cho mànhình dẹt thì thuộc mã số 8529.90.94.Đối với mặt hàng tấm đèn nền LCD (Backlighting) tại Tờ khai số 10046225583/A41ngày 03/7/2015: Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính (áp dụng từ 01/01/2012 đến 14/8/2015), theo kết quả phân tích của Trung tâmPTPL HH XNK CN tại Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quả phân tích số 2382/TB-PTPL ngày 23/10/2015, mặt hàng được xác định là bộ phận lắp ráp máy thu truyềnhình thì việc phân loại mặt hàng vào mã số 8529.90.91 là phù hợp.1 Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Panasonic AVC Việt Nam đượcbiết./. Nơi nhận:- Như trên;- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾXNKPHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh2