Công văn 1384/TCHQ-GSQL năm 2015 V/v: Thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu Lưu

29 0 10/02/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1384/TCHQ-GSQL năm 2015 V/v: Thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- Số: 1384/TCHQ-GSQL V/v: Thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến thủ tục nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau: 1. Phế liệu là mặt hàng nhạy cảm, có nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến môi trường không thuộc diện được miễn kiểm tra, việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra. 2. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013; Điều 7 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu là nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu được phép thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công đối với trường hợp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu đối với trường hợp nhập sản xuất xuất khẩu; Chi cục Hải quan này có thể khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c); - Lưu: VT, GSQL(3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh 2