Công văn 1376/GSQL-GQ2 năm 2015 V/v cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ Lưu

10 0 03/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1376/GSQL-GQ2 năm 2015 V/v cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1376/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước Trả lời công văn số 1861/HQBP-NV ngày 19/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì cơ sở xác nhận xác định hàng hóa xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là tờ khai hàng hóa xuất khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan. Do vậy, trường hợp đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ nhưng không làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ tương ứng không có giá trị để giải quyết các thủ tục tiếp theo có liên quan như: thanh khoản, hoàn thuế... Về việc xây dựng chương trình hỗ trợ đơn vị quản lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, hiện Tổng cục Hải quan đang xây dựng. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (02b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân 2