Công văn 1373/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu tủ kết đông lạnh Lưu

66 1 03/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1373/GSQL-GQ1 năm 2015 V/v nhập khẩu tủ kết đông lạnh

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1373/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu tủ kết đông lạnh Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt. (Đ/c: Lô 109, TT3, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) Trả lời công văn số 41/TCV-2015 ngày 20/10/2015 của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ Từ ngày 01/01/2015, các mặt hàng thuộc nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại chỉ được nhập khẩu nếu có mức hiệu suất năng lượng không thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Theo đó, ngày 21/4/2015, Bộ Công Thương đã có công văn số 3854/BCT-TCNL hướng dẫn, đối với các hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng từ về phù hợp mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp hoặc Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng) để thông quan hàng hóa. Ngày 22/7/2015, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6711/TCHQ-GSQL, theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, trong thời gian chờ kết quả thử nghiệm, doanh nghiệp được phép đưa hàng về bảo quản tại các địa điểm theo quy định và trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được đưa về bảo quản, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc Phiếu thử nghiệm 2 trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho cơ quan hải quan để cơ quan hải quan thông quan hàng hóa trừ trường hợp thời gian kiểm tra kéo dài quá 30 ngày theo xác nhận của cơ quan kiểm tra. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ1.Cường (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải