Công văn 1372/GSQL-GQ1 năm 2015 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật đã điều chế để phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệt trùng (tên tiếng Anh là “Skim milk powder”) Lưu

80 2 03/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1372/GSQL-GQ1 năm 2015 thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật đã điều chế để phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệt trùng (tên tiếng Anh là “Skim milk powder”)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1372/GSQL-GQ1 V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị khoa học và y tế BMN. (Lô 32, Liền kề 2, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội) Trả lời công văn số 261015/BMN ngày 26/10/2015 của Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu môi trường nuôi cấy vi sinh vật đã điều chế để phát triển các vi sinh vật, sản phẩm đã tiệt trùng (tên tiếng Anh là “Skim milk powder”), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về thủ tục nhập khẩu: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 2. Về chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên và các văn bản quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan. Tại văn bản số 261015/BMN dẫn trên, Công ty chỉ nêu tên mặt hàng dự kiến nhập khẩu, chưa mô tả đầy đủ thành phần, cấu tạo, đặc điểm của sản phẩm và mã số HS hàng hóa nên Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu. Đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Y tế để làm rõ về chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./. 2 Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo); - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hảia