Công văn 1367/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh Lưu

25 0 05/03/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1367/TCHQ-GSQL năm 2017 V/v cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanh

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1367/TCHQ-GSQLV/v cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, văn hóa phẩm không kinh doanhHà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 178/BC-GSQL ngày 17/01/2017 của CụcHải quan TP Hà Nội về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, căn cứ ý kiến của BộThông tin và Truyền thông tại công văn số 598/BTTTT-CXBIPH ngày 27/2/2016; BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 616/BVHTTDL-VP ngày 22/2/2017,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:1. Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh:Căn cứ theo Luật Hải quan, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghịđịnh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục Hải quancác tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ vào Giấy phépnhập khẩu (không chấp nhận Giấy phép nhập khẩu tạm thời) của cơ quan có thẩmquyền để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.2. Giấy phép đối với văn hóa phẩm là quà biếu, quà tặng:Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày12/4/2012 của Chính phủ thì văn hóa phẩm là quà biếu, tặng có giá trị vượt quá tiêuchuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật thì phải xin Giấy phép nhập khẩu của cơquan quản lý chuyên ngành.Đối với lô hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quyđịnh, trong đó có văn hóa phẩm (bao gồm cả loại có trị giá hải quan vượt tiêu chuẩnmiễn thuế và loại có trị giá hải quan dưới tiêu chuẩn miễn thuế) thì chủ lô hàng phảixin giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cả lô hàng theo quy định.Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. Nơi nhận:- Như trên;- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/hợp);- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để p/hợp);- Lưu: VT, GSQL (03b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh