Công văn 1362/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu cốc dầu mỏ Lưu

31 0 12/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1362/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v nhập khẩu cốc dầu mỏ

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1362/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu cốc dầu mỏ Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Trả lời công văn số 1039/HQTH-NV ngày 29/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Ngày 29/9/2016, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương có công văn số 2674/TCNL-CNT gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “Tổng cục Năng lượng cho rằng, cốc dầu mỏ là sản phẩm của dầu mỏ, không phải than hóa thạch hay sản phẩm có nguồn gốc từ than hóa thạch”. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ nội dung công văn số 2674/TCNL-CNT dẫn trên của Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương để thực hiện./. (Gửi kèm công văn số 2674/TCNL-CNT của Tổng cục Năng lượng) Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải