Công văn 1354/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu KV Lưu

121 0 10/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1354/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1354/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời công văn số 1379/HQHT-NV ngày 5/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc các C/O mẫu E và mẫu KV, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Đối với C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E xác minh và sẽ thông báo khi có kết quả. 2. Đối với vướng mắc C/O mẫu KV: Qua tra cứu trên cổng thông tin điện tử, Tổng cục Hải quan thấy rằng: có dữ liệu của C/O KV số tham chiếu 014-16-0134961 cấp ngày 26/2/2016 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O (Website: http://cert.korcham.net), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chấp nhận C/O mẫu KV trên, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn