Công văn 1350/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v vướng mắc khi hạch toán tài sản cố định mua từ đối tác nước ngoài Lưu

6 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1350/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v vướng mắc khi hạch toán tài sản cố định mua từ đối tác nước ngoài

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1350/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Mueller Asia (Địa chỉ: Km 16, Quốc lộ 2A, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn 01HQ16/MU-ASIA ngày 16/6/2016 và công văn số 02HQ/MU-ASIA ngày 9/9/2016 của Công ty TNHH Mueller Asia nêu vướng mắc khi hạch toán tài sản cố định mua từ đối tác nước ngoài. Về việc này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: 1. Theo trình bày của Công ty thì việc giao hàng, lắp đặt tại các “Điểm làm lạnh sữa tươi” và “Trại bò sữa” tại Việt Nam thực hiện theo hợp đồng thuê cho thuê 10 năm giữa Mueller Saies B.V với Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Tuy nhiên, trong bộ hồ sơ kèm theo không có hợp đồng cho thuê nêu trên để cơ quan hải quan có cơ sở xem xét trả lời. Ngoài ra, đề nghị Công ty cung cấp cụ thể nội dung của điều khoản chỉ định nhận hàng và nội dung của điều khoản thanh toán chi phí thuê giữa Công ty FrieslandCampina Việt Nam với Công ty Mueller Sales B.V. 2. Theo các hợp đồng sản xuất và cung ứng với Công ty TNHH Hoàng Lâm và Hiếu Nghĩa Thịnh thì đơn vị ký kết hợp đồng với các Công ty này là Công ty Mueller BV có địa chỉ tại Nijverheidsstrat 14, 7131 PA Lichtevoorde, Hà Lan do Ông W.J Tjepkema làm đại diện, không phải Mueller Sales BV như nêu tại công văn của Công ty TNHH Mueller Asia. Vì vậy, đề nghị Công ty làm rõ thông tin đã trình bày tại công văn. Cục Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHH Mueller Asia được biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG 2 Nguyễn Nhất Kha