Công văn 1347/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu Lưu

26 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1347/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1347/GSQL-GQ1 V/v kiểm tra thực tế mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Liên quan đến kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc thay đổi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu vào Việt Nam theo chỉ đạo tại công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở kết quả báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có liên quan về đánh giá tình hình làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng trâu, bò sống, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Về cơ bản tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc làm thủ tục đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu, Đồng thời, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thì việc kiểm tra thực tế đối với mặt hàng này được thực hiện bằng phương pháp kiểm đếm số lượng từng con và đối chiếu với khai báo trên tờ khai, thời gian kiểm tra không kéo dài (thời gian thực tế hoàn thành kiểm tra đối với 01 lô hàng trung bình khoảng 01 giờ), không ảnh hưởng nhiều đến việc làm thủ tục cho các mặt hàng khác tại đơn vị. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tại công văn số 1528/TCHQ-GSQL dẫn trên khi thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng trâu, bò sống./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ1 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn