Công văn 1346/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v thủ tục hải quan. Lưu

8 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1346/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v thủ tục hải quan.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1346/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam. (đ/c: Lô E1, E2, E3, E12 KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre) Trả lời công văn số NTPV-A-CV-16-01 ngày 26/9/2016 của Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam về thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Nội dung công văn trình bày chưa cụ thể về việc doanh nghiệp nhận mài lại dao cụ ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, loại hình nhập khẩu dao cụ ... nên không có đủ cơ sở để hướng dẫn. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp và trình bày cụ thể với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự định làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân