Công văn 1344/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v kiểm tra formaldehyt hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Lưu

29 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1344/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v kiểm tra formaldehyt hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1344/GSQL-GQ1 V/v kiểm tra formaldehyt hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Gucci Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. (Đ/c: Sheraton Saigon Hotel & Towers, 80 Đông Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số /2016/GUCCI-VN của Công ty TNHH Gucci Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Ngày 21/01/2016, Bộ Công Thương có công văn số 724/BCT-KHCN hướng dẫn thực hiện Thông tư số 37/2015/TT-BCT, theo đó, đối với các đối tượng là các mặt hàng, sản phẩm, nguyên liệu dệt may nhập khẩu theo các hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, các sản phẩm là nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất, được chia thành 02 trường hợp: - Trường hợp 1: Nếu các sản phẩm thuộc đối tượng này không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, người dân Việt Nam không sử dụng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư; - Trường hợp 2: Nếu các sản phẩm thuộc đối tượng này sau khi xuất khẩu còn dư hoặc khi xuất khẩu không đạt yêu cầu của nước nhập khẩu, quay lại tiêu thụ trong nước thì phải kiểm tra theo quy định tại Thông tư. Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số 724/BCT-KHCN ngày 21/01/2016 của Bộ Công Thương để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ1.Cường (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải 2