Công văn 1343/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v thủ tục nhập khẩu kho ngoại quan mặt hàng “chân lợn đông lạnh” Lưu

24 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1343/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v thủ tục nhập khẩu kho ngoại quan mặt hàng “chân lợn đông lạnh”

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1343/GSQL-GQ1 V/v thực hiện C/V 8961/TCHQ Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP XNK Quốc tế Miền Bắc (Địa chỉ: Khu 1, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh) Trả lời công văn số 20/QĐ ngày 28/9/2016 của Quý Công ty về vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu kho ngoại quan mặt hàng “chân lợn đông lạnh” theo công văn số 8961/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: Vướng mắc tương tự của Quý Công ty đã được Tổng cục Hải quan giải quyết và trả lời cho Công ty TNHH Quốc Đạt tại công văn số 9553/TCHQ- GSQL ngày 04/10/2016. Công văn này có gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu để được giải quyết. Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo); - Lưu: VT, GQ1. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải