Công văn 1342/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa tại Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 Lưu

7 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1342/GSQL-GQ1 năm 2016 V/v thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa tại Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1342/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 110/2016/BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai Trả lời công văn số 2112/HQĐNa-GSQL ngày 27/9/2016 của đơn vị về việc thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa tại Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ thì hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo); - Lưu: VT, GQ1. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Ngô Minh Hải