Công văn 1341/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu D Lưu

71 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1341/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu D

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1341/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa, Trả lời kiến nghị của đơn vị nêu tại công văn 1214/HQKH-NV ngày 03/10/2016 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số ID 2016-0249314 của Thái Lan cấp ngày 19/9/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: - Khoản 2c, Điều 26, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn xem xét chứng từ chứng nhận xuất xứ có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu. - Trong trường hợp nếu có nghi vấn về tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ, nhưng chưa có đủ cơ sở để từ chối thì tạm tính thuế suất theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O. Khi có kết quả xác minh từ cơ quan cấp, cơ quan hải quan sẽ xem xét và tiến hành các thủ tục hoàn trả lại cho người nhập khẩu khoản chênh lệch giữa số tiền thuế tạm thu theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và số tiền thuế tính theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa căn cứ hướng dẫn nêu trên để xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Công ty TNHH đường Khánh Hòa (thay trả lời công văn số 1021/KSC/2016 ngày 24/9/2016); - Lưu: VT, TH (3b).KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn 2