Công văn 1340/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc trên C/O mẫu E Lưu

24 0 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1340/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1340/GSQL-TH V/v vướng mắc trên C/O mẫu E Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai. Tiếp theo công văn số 942/GSQL-TH ngày 25/9/2013 của Cục Giám sát quản lý về việc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E có số tham chiếu E13470ZC32874455, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn