Công văn 1333/GSQL-GQ1 V/v thủ tục nhập khẩu phế liệu Lưu

51 2 05/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1333/GSQL-GQ1 V/v thủ tục nhập khẩu phế liệu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1333/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu phế liệu Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Đúc & Chế tạo Khuôn mẫu CEM (Đ/c: Đường D5, KCN Bắc Đồng Phú, Đồng Phú, Bình Phước) Trả lời công văn số CV06/CEM ngày 16/9/2016 của Công ty Cổ phần Đúc & Chế tạo Khuôn, mẫu CEM đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Hiện nay, phế liệu nhập khẩu thực hiện theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Theo như trình bày của Công ty tại công văn số CV06/CEM nêu trên thì căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS thì mặt hàng này thuộc nhóm 2620. Đối chiếu Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì phế liệu thuộc nhóm 2620 không thuộc Danh mục phê liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì “tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất gửi văn bản đề nghị nhập khẩu mẫu phế liệu để phân tích theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lờinêu rõ lý do.” Do vậy, đối với trường hợp của Công ty có nhu cầu nhập khẩu phế liệu nhưng không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu nêu trên thì liên hệ trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫns. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo); - Lưu: VT, QG1 (3b). CỤC TRƯỞNG Nguyễn Đức Nga 2