Công văn 1328/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v giấy phép xuất nhập khẩu Lưu

7 0 04/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1328/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v giấy phép xuất nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1328/GSQL-GQ3 V/v giấy phép xuất nhập khẩu Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2559/HQHCM-GSQL ngày 21/09/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Tiếp theo hướng dẫn tại công văn số 1158/GSQL-GQ3 ngày 29/08/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện thủ tục khi nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo); - Lưu: VT, GQ3 (2b) KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha