Công văn 1327/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v cấp phép và miễn thuế tạm nhập dụng cụ, trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Baltic Neopolis Lưu

1 0 04/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1327/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v cấp phép và miễn thuế tạm nhập dụng cụ, trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Baltic Neopolis

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1327/GSQL-GQ3 V/v cấp phép và miễn thuế tạm nhập dụng cụ, trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật của Dàn nhạc giao hưởng Baltic Neopolis Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) Trả lời công văn số 84/TCBDNT ngày 27/09/2016 của Trung tâm tổ chức Biểu diễn nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đề nghị Trung tâm tổ chức Biểu diễn nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập các thiết bị mang theo hành lý nêu trên để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục theo quy định tại Điều 54, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 103, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Quý Trung tâm biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ3 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha