Công văn 1324/GSQL-TH năm 2016 V/v thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu Lưu

32 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1324/GSQL-TH năm 2016 V/v thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1324/GSQL-TH V/v thực hiện Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 20/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2016. Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động khai thác nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 21/2016/TT-BCT (nội dung Thông tư đã được đăng tải trên trang website của Tổng cục Hải quan) để thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp khi Thông tư số 21/2016/TT-BCT có hiệu lực. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha