Công văn 1323/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O nộp bổ sung Lưu

6 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1323/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O nộp bổ sung

Từ khóa : bổ sung C/O

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1323/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ. Trả lời công văn số 1765/HQCT-NV đề ngày 28/9/2016 của Cục Hải quan TP Cần Thơ nêu vướng mắc liên quan đến C/O số KL-201609-CCF-LL11483-091471 do Malaysia cấp ngày 20/9/2016, được nộp bổ sung cho tờ khai hải quan số 101018195503/A11 ngày 01/9/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia và thông báo khi nhận được phản hồi từ cơ quan này. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn