Công văn 1321/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu KV Lưu

85 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1321/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1321/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu KV Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai. Tiếp theo công văn số 1074/GSQL-TH ngày 08/8/2016 liên quan đến vướng mắc C/O mẫu KV số tham chiếu 010-16-04173 do Hàn Quốc cấp ngày 04/5/2016, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ bổ sung gửi kèm công văn số 1953/HQĐNa-GSQL ngày 09/9/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai thấy rằng: - HUYNDAI OIL SINGAPORE PTE., LTD (Singapore) là đơn vị trực thuộc HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea); - Hóa đơn giữa HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea) và HUYNDAI OIL SINGAPORE PTE., LTD (Singapore) ghi rõ người hưởng lợi là HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea); - Đây là trường hợp mua bán ba bên, giữa 02 công ty Hàn Quốc và 01 công ty Việt Nam, thông tin hóa đơn tại ô số 10 của C/O là hóa đơn do DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION (Korea) phát hành không phải trường hợp “hóa đơn do nước không phải nước thành viên phát hành” theo quy định tại Điều 7 Phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương. Theo đó, việc không thể hiện dòng chữ “NON-PARTY INVOICING” và các thông tin liên quan tại ô số 13 của C/O là phù hợp với quy định. Do đó, đề xuất chấp nhận C/O mẫu KV số tham chiếu 010-16-04173 nêu trên nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O. Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./. KT. CỤC TRƯỞNG 2 Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn