Công văn 1320/GSQL-TH năm 2016 V/v chấm dứt kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Lưu

14 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1320/GSQL-TH năm 2016 V/v chấm dứt kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT)

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1320/GSQL-TH V/v chấm dứt kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK liên quan đến quyền SHTT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Cục Điều tra chống buôn lậu. Ngày 12/5/2015, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn số 439/GSQL-TH gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo chấp nhận Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các sản phẩm là nước hoa, nước thơm, chế phẩm dùng cho tóc, chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, xà phòng ... mang nhãn hiệu “HUGO BOSS” thuộc Chủ sở hữu quyền PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. Tiếp đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 900-16/LS-KN của Văn phòng Luật sư A Hòa đề nghị chấm dứt áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu nêu trên từ ngày 23/9/2016. Cục Giám sát quản lý về hải quan chấp nhận đề nghị nêu trên của Văn phòng Luật sư A Hòa, thông báo và gửi kèm công văn số 900-16/LS-KN để đơn vị biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Luật sư A Hòa (để t/báo); (Đ/c: 181/3 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. HCM) - Lưu: VT,TH(3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn 2