Công văn 1319/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v đề nghị của các doanh nghiệp vận tải liên vận Campuchia Lưu

10 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1319/GSQL-GQ3 năm 2016 V/v đề nghị của các doanh nghiệp vận tải liên vận Campuchia

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1319/GSQL-GQ3 V/v đề nghị của các doanh nghiệp vận tải liên vận Campuchia Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh Trả lời công văn số 1400/HQTN-NV ngày 09/08/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Trên cơ sở ý kiến trao đổi với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (công văn số 5106/TCĐBVN-VT ngày 16/09/2016), việc lái xe là người Việt Nam điều khiển phương tiện vận tải liên vận của Campuchia cần được đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia. Do vậy, trong thời gian chưa sửa đổi Nghị định thư này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện việc làm thủ tục hải quan cho lái xe và phương tiện vận tải liên vận của các doanh nghiệp vận tải liên vận Campuchia tạm nhập vào Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, GQ3 (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha