Công văn 1317/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu Lưu

46 1 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công văn 1317/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1317/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai Trả lời công văn số 1942/HQĐNa-GSQL ngày 8/9/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016, loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Như vậy, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp không phải nộp C/O và cơ quan hải quan không tiếp nhận C/O. 2. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 25, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,... nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Theo đó, đối với những trường hợp doanh nghiệp xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu thuế thì doanh nghiệp phải xuất trình C/O vào thời điểm nộp hồ sơ hải quan đối với tờ khai hải quan mới. C/O phải được cấp hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các Hiệp định. 3. Các trường hợp hàng hóa phải nộp C/O cho cơ quan hải quan quy định tại điểm g2, g3, g4 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC: yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16 của Thông tư này. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./. KT. CỤC TRƯỞNG 2 Nơi nhận: - Như trên; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Lưu: VT, TH (3b). PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn