Công văn 1316/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O mẫu E Lưu

85 0 03/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Đối chiếu với trường hợp trên, tại ô số 1 của C/O mẫu E là người được ủy quyền mà không phải người sản xuất (Guangdong Quanging Metal Technology Co.Ltd) và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hàng nhưng thông tin trên C/O thể hiện C/O được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba. Do đó, C/O mẫu E không được chấp nhận để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1316/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Trả lời công văn số 1435/HQNA-GSQL ngày 22/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E16470ZC41492781, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan thì "Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA”. Đối chiếu với trường hợp trên, tại ô số 1 của C/O mẫu E là người được ủy quyền mà không phải người sản xuất (Guangdong Quanging Metal Technology Co.Ltd) và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hàng nhưng thông tin trên C/O thể hiện C/O được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba. Do đó, C/O mẫu E không được chấp nhận để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn